Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov

Postat la data de: 2021-09-21 20:09:27

Instituția Prefectului - Județul Ilfov informează cu privire la faptul că astăzi, 21 septembrie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, în cadrul căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 165 din 21.09.2021.

Începând cu data de 22 septembrie 2021, pentru o perioadă de 14 zile de la depistarea cazului de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, se aprobă scenariul de funcționare online, conform art. 6 alin (8) din Ordinul comun emis de Ministerul Educației (nr. 5196/03.09.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1756/03.09.2021), pentru următoarele clase/grupe:

 • Grupa Mică cu program prelungit A, Grupa Mică cu program prelungit B din cadrul Grădiniței “Tărâmul Prieteniei", Domnești (structură arondată Școlii Gimnaziale “Gheorghe Corneliu", Domnești);
 • Clasa Pregătitoare A din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 Fundeni, Dobroești;
 • Grupa cu program prelungit din cadrul Grădiniței nr. 1 (structură arondată Școlii Gimnaziale nr. 1 Copăceni);
 • Grupa Mijlocie din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Ciolpani (structură Grădinița nr. 4 Èšigănești);
 • Grupa Mică “Îngerași" de la Grădinița nr. 2 Jilava.

Directorii unităților de învățământ menționate mai sus vor asigura punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii CJSU Ilfov nr. 165/21.09.2021.
Pentru toate Hotărârile CJSU Ilfov, puteți accesa pagina de internet a Instituției Prefectului - Județul Ilfov: https://if.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/

HOTÄ‚RÂREA nr. 165 din 21.09.2021

În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr 932 din 09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum ÅŸi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea ÅŸi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,cu modificări1e ÅŸi completările ulterioare,

Luând în considerare:

 • Ordinul comun Ministerul EducaÅ£iei (nr. 5196103.09.2021) ÅŸi Ministerul SănătăÅ£ii (nr. 1756/03.09.2021) — pentru aprobarea măsurilor de organizAre a activităÅ£ii în cadrul unităÅ£ilor/instituÅ£iilor de învăÅ£ământ în condiÅ£il de siguranÅ£ă. epidemiologică;
 • EvoluÅ£ia pandemiei de COVID-19 eauzată de noul coronavirus SARS-CoV2;
 • Art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 privind unele rnăsuri pentru prevenirea ÅŸi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările ÅŸi completările ulterioare;
 • Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăÅ£ii publice în situaÅ£ii de risc epidemiologic ÅŸi biologic, republicată;
 • Hotararea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • Ordinul nr. 699/67/2021 al ministrului sănătăÅ£ii ÅŸi al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăÅ£ii ÅŸi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativitătii purtării măÅŸtii de protecÅ£ie, a triajului epidemiologic ÅŸi dezinfectarea obligatorie a mâiniIor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
 • Ordinul nr. 700/68/2021 al ministrului sănătăÅ£ii ÅŸi al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăÅ£ii ÅŸi al ministruIui afacerilor inteme nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităÅ£ii purtării măÅŸtii de protecÅ£ie, a triajului epidemiologic ÅŸi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
 • Adresa Inspectoratului Scolar al judeÅ£ului Ilfov nr. 14019/21.09.2021 inregistrată la InstituÅ£ia Prefectului — JudeÅ£ul Ilfov cu nr. 10842/21.09.2021;
 • Ordinului Prefectului nr. 472/16.09.2021 privind actualizarea componenÅ£ei Comitetului JudeÅ£ean pentru SituaÅ£ii de UrgenÅ£ă Ilfov;

În temeiul prevederilor art. 11 alin, (1) coroborat cu art. 22 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul NaÅ£ional de Management al SituaÅ£iilor de UrgenÅ£ă, cu modificările ÅŸi completările ulterioare ÅŸi ale art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuÅ£iile, funcÅ£ionarea ÅŸi dotarea comitetelor ÅŸi centrelor operative pentru situaÅ£ii de urgenÅ£ă, Comitetul JudeÅ£ean pentru SituaÅ£ii de Urgentă Ilfov, convocat în ÅŸedintă extraordinară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în data de 21.09.2021, adoptă prezenta

HOTÄ‚RÂRE:

Art. 1 ÎncEpând cu data de 22 septembrie 2021, pentru o periadă de 14 zile de la depistarea cazului în rândul cadrelor didactice, se aprobă scenariul de funcÅ£ionare online, conform art. 6 alin (8) din Ordinul comun — Ministerul EducaÅ£iei (nr. 5196/03.092021) ÅŸi Ministerul SănătăÅ£ii (nr. 1756/03.09.2021) — pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităÅ£ii in cadrul unităÅ£iloriinstituÅ£iilor de invăÅ£ământ în condiÅ£ii de siguranÅ£ă epidemiologică, pentru următoarele claseigrupe:

 • Grupa Mică cu program prelungit A, Grupa Mică cu program prelungit B din cadrul GradiniÅ£ei "Tărâtriul Prieteniei", DornneÅŸti (structură arondată Åžcolii Gimnaziale ,Gheorghe Corneliu", DornneÅŸti);
 • Clasa Pregătitoare A din cadrul Scolii Gimnaziale nr.2 Fundeni, DobroieÅŸti;
 • Grupa cu program prelungit din cadrul GrădiniÅ£ei nr.1 (structură arondată Åžcolii Gimnaziale nr.1, Copăceni.)
 • Grupa Mijlocie din cadrul Åžcolii Gimnaziale nr.1 Ciolpani (structură GrădiniÅ£a nr.4 Å¢igăneÅŸti);
 • Grupa Mică "ingeraÅŸi" de la GrădiniÅ£a nr.2 Jilava.

Art. 2 Directorii unităÅ£ilor de 'invăÅ£ărnânt menÅ£ionate la art.1 vor asigura punerea in ap1icarc a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Departamentului pentru SituaÅ£ii de UrgenÅ£ă ÅŸi membrilor Comitetului JudeÅ£ean pentru SituaÅ£ii de UrgenÅ£ă Ilfov, de către Secretariatul Tehnic Permanent.

PreÅŸedintele Comitetului Judetean pentru Situatii de UrgenÅ£ă Ilfov: DANIEL-TUDOREL ZAMFIR

Sursa: Instituția Prefectului - Județul Ilfov