Încetarea măsurii de carantină zonală pentru comuna Brănești

Postat la data de: 2021-04-08 22:31:18

HOT?RÂREA
nr. 86 din 08.04.2021
privind incetarea măsurii de carantină zonală pentru comuna Brăne?ti, cu satcle
apar?inătoare Brăne?ti, Islaz, Pasărea ?i Vadu Anei, jude?ul Ilfov

Comitetul Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?ă Ilfov, actualizat prin Ordinul Prefectului nr. 159/05.03.2021, intrunit in data de 08.04.2021, in ?edin?a extraordinară de Iucru, cu prezen?ă fizică la Institu?ia Prefectului- Jude? Ilfov,având in vedere situa?ia epidemiologică din comuna Brăne?ti generată de virusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare de 4.77 cazuri la 1000 de locuitori,in conformitate cu:

 • art.5 alin.(2) lit.d) din Legea 55/2020 privind unele rnăsuri pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu rnodificările ?i completările ulterioare;
 • art.7 alin.(5) ?i art.12 alin.(1) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătă?ii publice în situa?ii de risc epidemiologic ?i biologic;
 • art.3 din Anexa 3 la Hotărârea de Guvern nr. 293 din 10 martie 2021, modificată ?i completată cu Hotărârea de Guvern nr, 348 din 26 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României incepând cu data de 14 martie 2021, precum ?i stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • art.3 alin.(4) din Ordinul Ministrului Sănătă?ii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire ?i limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;
 • art.2, lit.a) ?i d) ?i art.11 din Ordonan?a de Urgen?ă nr. 21/2004 privind Sistemul Na?ional de Management al Situa?iilor de Urgen?ă, cu modificările ?i completările ulterioare;
 • art. 257 din Ordonan?a de Urgen?ă nr. 57/2019 Codul Administrativ;
 • analiza de risc a Direc?iei de Sănătate Publică a jude?ului Ilfov nr. 3512/07.04.2021, în vederea ridicării măsurii de carantină zonală pentru comuna Brăne?ti;
 • analiza de risc a Direc?iei de Sănătate Publică a jude?ului Ilfov nr. 3572/08.04.2021, in vederea ridicării măsurii de carantină zonală pentru comuna Brăne?ti;
 • avizul INSP cu numărul de înregistrare INSP-CNSCBT 670/07.04.2021;
 • adresa INSP cu numărul de înregistrare 590/08.04.2021.
Comitetul Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?ă Ilfov, convocat in ?edin?ă extraordinară în data de 08.04.2021 cu prezen?ă fizică la Institu?ia Prefectului- Jude? Ilfov, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Având în vedere propunerile Direc?iei de Sănătate Publică a jude?ului Ilfov cu nr. 3512/07.04.2021 ?i nr. 3572/08.04.2021, de ridicare a măsurii de carantină zonală, cu avizul negativ al INSP cu nr. INSP-CNSCBT 670/07.04.2021, Comitetu1 Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?ă Ilfov a respins propunerea de prelungire a măsurii de carantină zonală pentru comuna Brăne?ti.

Art.2 incepând cu data de 08.04.2021 ora 22:00, la nivelul comunei Brăne?ti se vor aplica măsurile prevăzute in Hotărârea de Guvern nr. 293 din 10 martie 2021, modificată ?i completată cu Hotărârea de Guvern nr. 348 din 26 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României incepând cu data de 14 martie 2021, precum ?i stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Departamentului pentru Situa?ii de Urgen?ă, mernbrilor Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?ă Ilfov, precurn ?i tuturor entită?ilor responsabile cu aducerea sa la Indeplinire de către Secretariatul Tehnic Permanent.

Sursa: Instituția Prefectului Județul Ilfov