Cum ne petrecem carantina - OSDSU nr. 6663 din 18.03.2021

Postat la data de: 2021-03-19 20:37:21

ORDINUL ?EFULUI DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUA?II DE URGEN??
nr. 6663 din 18.03.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Brăne?ti, cu satele apar?inătoare Brăne?ti, Islaz, Pasărea ?i Vadu Anei, jude?ul Ilfov

Luând în considerare situa?ia epidemiologică din comuna Brăne?ti, cu satele apar?inătoare Brăne?ti, Islaz, Pasărea ?i Vadu Anei, jude?ul Ilfov, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o inciden?ă a cazurilor de imbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 6,38 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstan?e de nerespectare a măsurilor legale în vigoare, ?inând cont de Hotărârea Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?ă Ilfov nr. 32 din 18.03.2021 emisă pe baza analizei de risc a Direc?iei de Să.nătate Publică a jude?ului Ilfov nr. 2672 din 17.03.2021 ?i a avizului Institutului Na?ional de Sănătate Publică nr. INSP­CNSCBT 554 din 17.03.2021,

În temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) ?i art. 12 alin. (1) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătă?ii publice în situa?ii de risc epidemiologic ?i biologic, republicată, cu modificările ?i completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)—d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ?i completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum ?i stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ?i ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătă?ii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsuri1or de prevenire ?i limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, ?eful Departamentului pentru Situa?ii de Urgen?ă, emite următorul ordin:

Art. I. — (I) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 18.03.2021, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 01.04.2021 ora 22,00, pentru comuna Brăne?ti, cu satele apar?inătoare Brăne?ti, Islaz, Pasărea ?i Vadu Anei, jude?ul Ilfov.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unită?ii administrativ-teritoriale cuprinsă intre următoarele coordonate geografice:

Latitudine:Longitudine:

 1. 44°28'33.17410"N, 26°18'21.69339"E
 2. 44°28'49.49027"N, 2698150.39992"E
 3. 44°28'36.94266"N, 26°22'35.25349"E
 4. 44°27153.60288"N, 26°22'52.68507"E
 5. 44°27'55.96372"N, 26°23140.33685"E
 6. 44°27'29.46099"N, 26°23'41.76091"E
 7. 44°27'14.18157"N, 26°27105.81230"E
 8. 44°26'19.24433"N, 26°24'42.15442"E
 9. 44°26'17.14891"N, 26°24103.54372"E
 10. 44°25118.95324"N, 26°22130.57398"E
 11. 44°24'44.97261"N, 26°21'16.92763"E
 12. 44°25139.00503"N, 26°20149.81562"E
 13. 44°25'43.61742"N, 26°1 9153.08220"E
 14. 44°26'33.50476"N, 26°19'54.02958"E
 15. 44°27'43.92495"N, 269928.75682"E

 

Localitățile ilfovene Berceni, Brănești și Otopeni intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile

Localitățile ilfovene Berceni, Brănești și Otopeni intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile

Ca urmare a analizei de risc efectuată de către Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov și a avizului Institutului Național de Sănătate Publică...

Citeste în continuare

 


Art. 2. - Este strict interzisă intrarea/ie?irea din zona carantinată prevăzută la art.1, alin. (2) prin alte zone ?i căi de acces în afara celor deschise circula?iei publice, pe drumurile na?ionale, jude?ene, comunale ?i forestiere.

Art. 3. - Circula?ia ?i sta?ionarea în spa?ii publice a persoanelor este interzisă, cu excep?ia motivelor bine justificate, prevăzute în prezenta hotărâre, pe baza declara?iei pe proprie răspundere, legitima?iei de serviciu sau a adeverin?ei eliberate de angajator.

Art. 4. - Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona men?ionată la art.1, alin. (2):

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, re?edin?a ori adresa declarată în zonele men?ionate la art. 1 alin. (2) ?i introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor ?i monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ie?irea persoanelor din locuin?ă este permisă doar pe bază de declara?ie pe proprie răspundere, legitima?ie de serviciu sau adeverin?ă eliberată de angajator, după caz;

3. în intervalul orar 06,0022,00, în interiorul zonei men?ionate la art.1 alin. (2), se interzice circula?ia tuturor persoanelor în afara locuin?ei/gospodăriei, cu următoarele excep?ii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv 1ntre locuin?ă, gospodărie ?i locul/locurile de desfă?urare a activită?ii profesionale ?i înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesită?ile de bază ale persoanelor ?i animalelor de companie/domestice, precum ?i bunuri necesare desfă?urării activită?ii profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10,00 — 14,00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 06,00 — 10,00, respectiv 14,00 — 20,00;
c) deplasarea pentru asisten?ă medicală care nu poate fi amânată ?i nici realizată de la distan?ă;
d) deplasările scurte, în apropierea locuin?ei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activită?i sportive de echipă), cât ?i pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activită?i agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare,
i) ingrijirea sau administrarea unei proprietă?i din alta localitate;
j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k) pentru achizi?ia, service-ul, efectuarea ITP sau alte opera?iuni de Intre?inere a vehiculelor;
l) eliberarea de documente necesare pentru ob?inerea unor drepturi prevăzute de lege;
m) alte motive justificative precum: îngrijirea / înso?irea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în între?inere, asisten?ă persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilită?i ori deces al unui membru de familie;
n) participarea la activită?i religioase;
o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdic?iei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane ?i care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.

4. în intervalul orar 22,00 — 06,00, circula?ia persoanelor în afara locuin?ei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3, lit. a), c), m) ?i o).

5. în/din zona men?ionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ie?irea pentru:

a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime ?i resurselor necesare desfă?urării activită?ilor economice în localitatea carantinată, precum ?i pentru aprovizionarea popula?iei;
b) persoanele care nu locuiesc în zonele carantinate, dar care desfă?oară activită?i economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securită?ii na?ionale, sanitare, veterinare, situa?iilor de urgen?ă, administra?ie publice, a asisten?ei ?i protec?iei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comer? ?i alimenta?ie publică, comunica?iilor ?i transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zonele carantinate ?i desfă?oară activitatea profesională. în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activită?i agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum ingrijireaanso?irea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în între?inere, asisten?a persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilită?i, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asisten?ă medicală care nu poate fi amânată ?i nici realizată de la distan?ă;
g) urgen?e medicale.

6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorită?ilor abilitate, legitima?ie de serviciu, adeverin?a eliberată de angajator, sau o declara?ie pe propria răspundere;

7. în interiorul localită?ii se interzice circula?ia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apar?in ace1eia?i familii, precum ?i formarea unor asemenea grupuri;

8. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorită?ilor abilitate, declara?ia pe propria răspundere, completată în prealabil;

9. declara?ia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele ?i prenumele, data na?terii, adresa locuin?ei/gospodăriei/locului activită?ii profesionale, motivul deplasării dintre cele prevăzute la art.4, pct.3 ?i pct.5, data completării ?i semnătura;

10. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor ?i rugăciunilor colective, se desfă?oară în interiorul ?i/sau în afara lăca?urilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, re?edin?a ori adresa declarată în zonele carantinate cu respectarea regulilor de protec?ie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătă?ii ?i al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 ?i al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ?i completările ulterioare;

11. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia în lăca?uri1e de cult, cu participarea a maximum 20 persoane (numărul ce include ?i persoanele care oficiază slujba religioasă);

12. se pot oficia slujbele de înmormântare, cu participarea a maximum 8 persoane în interiorul lăca?ului de cult, respectiv cu participarea a maximum 20 de persoane în exteriorul lăca?ului de cult;

13. se pot oficia evenimentele de stare civilă cu prezen?a a maximum 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protec?ie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătă?ii ?i al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 ?i al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ?i completările ulterioare;

14. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor in/din unitatea administrativ teritorială men?ionată la art.1 alin. (2) ?i măsurile de ordine publică vor fi organizate ?i coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean cu sprijinul Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean, al Poli?iei Locale, Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen?ă "Dealul Spirii" Bucure?ti- Ilfov, efective din cadrul Direc?iei de Sănătate Publică Jude?ene, Direc?ia Sanitară Veterinară ?i pentru Siguran?a Alimentelor, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Protec?ia Consumatorului, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau al?i func?ionari anume desemna?i prin dispozi?ie a primarului unită?ii administrativ teritoriale.

Art. 5. - În zona prevăzută la art.1 alin (2) se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele care se află 1n tranzit:

1. se permite tranzitarea localită?ii carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea in localitate;

2. prin grija administra?iei publice locale ?i a Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Ilfov se vor stabili căile de circula?ie care tranzitează zona respectivă ?i aducerea la cuno?tin?a popula?iei prin mijloacele mass-media a acestei măsuri.

Art. 6. - in zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se interzic următoarele activită?i:

1. organizarea de evenimente private (nun?i, botezuri, mese festive, etc.) în spa?ii închise ?i deschise;

2. organizarea de evenimente ?i/sau activită?i private pentru copii în spa?ii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;

3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfă?oară activită?i de preparare, comercializare ?i consum al produselor alimentare ?i/sau băuturilor alcoolice ?i nealcoolice, de tipul restaurantelor ?i cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul ?i exteriorul clădirilor, cu excep?ia activită?ilor de preparare a hranei ?i comercializarea produselor alimentare ?i băuturilor alcoolice ?i nealcoolice care nu se consumă în spa?iile respective;

4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licen?ia?i în domeniul jocurilor de noroc, cu excep?ia celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri ?i lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protec?ie sanitară;

5. organizarea ?i desfă?urarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea ?i desfă?urarea adunărilor publice;

6. organizarea cu public în spa?ii închise ?i deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfă?urarea activită?ilor de tipul spectacolelor ?i/sau concertelor, activită?i culturale, ?tiin?ifice, artistice sau de divertisment;

7. toate activită?ile ?i competi?iile sportive, individuale sau colective care se desfă?oară în spa?ii închise sau deschise, inclusiv în sălile de fitness, cu excep?ia celor profesioniste organizate de federa?iile de profil;

8. organizarea pie?elor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor ?i a talciocurilor;

9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuse?are (incluzând, dar fără a se limita la acestea), saloanelor de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj, etc.
Art.7.(1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare ?i nealimentare în intervalul orar 22,00 - 06,00, cu excep?ia farmaciilor ?i a sta?iilor de distribu?ie carburant care pot avea program non-stop.

(2) Selimiteazănumăruldepersoaneînincintamagazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distan?are

(3) in cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distan?are.

(4) Operatorii economici au obliga?ia de a afi?a la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de func?ionare precum ?i a restric?iilor stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.

(5) Agen?ii/operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de construc?ii ?i bricolaj i?i vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentei Hotărâri, în zilele de sâmbătă ?i duminică.

Art. 8. - Operatorii economici care desfă?oară activită?i de transport persoane ?i care tranzitează zonele carantinate vor putea efectua opriri în sta?iile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distan?are fizică, stabilite prin ordinul comun al ministrului transporturilon infrastructurii ?i comunica?iilor, al ministrului afacerilor interne ?i al ministrului sănătă?ii, emis în temeiul art. 32-37 ?i art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ?i completările ulterioare.

Art. 9. - Nu sunt permise activită?ile care impun prezen?a fizică a pre?colarilor ?i elevilor în unită?ile de invă?ământ, iar activitatea didactică se desfă?oară exclusiv online.

Art. 10. - Direc?ia de Sănătate Publică a jude?ului Ilfov va evalua ?i prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor ?i va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare ?i personal de specialitate către Institutul Na?ional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătă?ii.

Art. 11. - Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen?ă "Dealul Spirii" Bucure?ti- Ilfov asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către popula?ia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

Art. 12. - Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Municipiului Bucure?ti de Coordonare ?i Conducere a Interven?iei, care va asigura informarea pre?edintelui Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?ă Ilfov ?i a Direc?iei de Sănătate Publică Ilfov ?i, spre informare, la Institutul National de Sănătate Publică, Ministerul Sănătă?ii - Direc?ia Generală de Asisten?ă Medicală, Medicină de Urgen?ă ?i Programe de Sănătate Publică, Inspectoratului General al Poli?iei al Române ?i Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Art. 13. - Alte măsuri pentru prevenirea ?i combaterea răspândirii SARS-COV 2, precum ?i pentru solu?ionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Municipiului Bucure?ti de Coordonare ?i Conducere a Interven?iei.

Art. 14.Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 18.03.2021, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 01.04.2021 ora 22,00, măsurile stabilite in aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 19.03.2021 ora 15,00 la Centrul Na?ional de Coordonare ?i Conducere a Interven?iei.

Art. 15. - Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situa?ii de Urgen?ă ?i Inspectoratului General pentru Situa?ii de Urgen?ă.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Cificial al României, Partea I.

SECRETAR DE STAT,
SEF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUA?II DE URGENT?
Dr. RAED ARAFAT

Sursa: Instituția Prefectului Județul Ilfov