Cum ne petrecem carantina - OSDSU nr. 6663 din 18.03.2021

Postat la data de: 2021-03-19 20:37:21

ORDINUL ŞEFULUI DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
nr. 6663 din 18.03.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Brăneşti, cu satele aparţinătoare Brăneşti, Islaz, Pasărea şi Vadu Anei, judeţul Ilfov

Luând în considerare situaţia epidemiologică din comuna Brăneşti, cu satele aparţinătoare Brăneşti, Islaz, Pasărea şi Vadu Anei, judeţul Ilfov, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de imbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 6,38 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare, ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov nr. 32 din 18.03.2021 emisă pe baza analizei de risc a Direcţiei de Să.nătate Publică a judeţului Ilfov nr. 2672 din 17.03.2021 şi a avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. INSP­CNSCBT 554 din 17.03.2021,

În temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)—d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsuri1or de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, emite următorul ordin:

Art. I. — (I) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 18.03.2021, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 01.04.2021 ora 22,00, pentru comuna Brăneşti, cu satele aparţinătoare Brăneşti, Islaz, Pasărea şi Vadu Anei, judeţul Ilfov.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă intre următoarele coordonate geografice:

Latitudine:Longitudine:

 1. 44°28'33.17410"N, 26°18'21.69339"E
 2. 44°28'49.49027"N, 2698150.39992"E
 3. 44°28'36.94266"N, 26°22'35.25349"E
 4. 44°27153.60288"N, 26°22'52.68507"E
 5. 44°27'55.96372"N, 26°23140.33685"E
 6. 44°27'29.46099"N, 26°23'41.76091"E
 7. 44°27'14.18157"N, 26°27105.81230"E
 8. 44°26'19.24433"N, 26°24'42.15442"E
 9. 44°26'17.14891"N, 26°24103.54372"E
 10. 44°25118.95324"N, 26°22130.57398"E
 11. 44°24'44.97261"N, 26°21'16.92763"E
 12. 44°25139.00503"N, 26°20149.81562"E
 13. 44°25'43.61742"N, 26°1 9153.08220"E
 14. 44°26'33.50476"N, 26°19'54.02958"E
 15. 44°27'43.92495"N, 269928.75682"E

 

Localitățile ilfovene Berceni, Brănești și Otopeni intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile

Localitățile ilfovene Berceni, Brănești și Otopeni intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile

Ca urmare a analizei de risc efectuată de către Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov și a avizului Institutului Național de Sănătate Publică...

Citeste în continuare

 


Art. 2. - Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prevăzută la art.1, alin. (2) prin alte zone şi căi de acces în afara celor deschise circulaţiei publice, pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

Art. 3. - Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, prevăzute în prezenta hotărâre, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

Art. 4. - Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art.1, alin. (2):

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zonele menţionate la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe proprie răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;

3. în intervalul orar 06,0022,00, în interiorul zonei menţionate la art.1 alin. (2), se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv 1ntre locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10,00 — 14,00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 06,00 — 10,00, respectiv 14,00 — 20,00;
c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare,
i) ingrijirea sau administrarea unei proprietăţi din alta localitate;
j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de Intreţinere a vehiculelor;
l) eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;
m) alte motive justificative precum: îngrijirea / însoţirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţă persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
n) participarea la activităţi religioase;
o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.

4. în intervalul orar 22,00 — 06,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3, lit. a), c), m) şi o).

5. în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:

a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi pentru aprovizionarea populaţiei;
b) persoanele care nu locuiesc în zonele carantinate, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţie publice, a asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerţ şi alimentaţie publică, comunicaţiilor şi transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zonele carantinate şi desfăşoară activitatea profesională. în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum ingrijireaansoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
g) urgenţe medicale.

6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţie de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator, sau o declaraţie pe propria răspundere;

7. în interiorul localităţii se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin ace1eiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

8. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, declaraţia pe propria răspundere, completată în prealabil;

9. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării dintre cele prevăzute la art.4, pct.3 şi pct.5, data completării şi semnătura;

10. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zonele carantinate cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

11. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia în lăcaşuri1e de cult, cu participarea a maximum 20 persoane (numărul ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă);

12. se pot oficia slujbele de înmormântare, cu participarea a maximum 8 persoane în interiorul lăcaşului de cult, respectiv cu participarea a maximum 20 de persoane în exteriorul lăcaşului de cult;

13. se pot oficia evenimentele de stare civilă cu prezenţa a maximum 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

14. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor in/din unitatea administrativ teritorială menţionată la art.1 alin. (2) şi măsurile de ordine publică vor fi organizate şi coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean, al Poliţiei Locale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti- Ilfov, efective din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Protecţia Consumatorului, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau alţi funcţionari anume desemnaţi prin dispoziţie a primarului unităţii administrativ teritoriale.

Art. 5. - În zona prevăzută la art.1 alin (2) se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele care se află 1n tranzit:

1. se permite tranzitarea localităţii carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea in localitate;

2. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele mass-media a acestei măsuri.

Art. 6. - in zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se interzic următoarele activităţi:

1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive, etc.) în spaţii închise şi deschise;

2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;

3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, cu excepţia activităţilor de preparare a hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepţia celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară;

5. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;

6. organizarea cu public în spaţii închise şi deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor, activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment;

7. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, inclusiv în sălile de fitness, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;

8. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor şi a talciocurilor;

9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare (incluzând, dar fără a se limita la acestea), saloanelor de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj, etc.
Art.7.(1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare în intervalul orar 22,00 - 06,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop.

(2) Selimiteazănumăruldepersoaneînincintamagazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare

(3) in cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanţare.

(4) Operatorii economici au obligaţia de a afişa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcţionare precum şi a restricţiilor stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.

(5) Agenţii/operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de construcţii şi bricolaj işi vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentei Hotărâri, în zilele de sâmbătă şi duminică.

Art. 8. - Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zonele carantinate vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică, stabilite prin ordinul comun al ministrului transporturilon infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32-37 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Nu sunt permise activităţile care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de invăţământ, iar activitatea didactică se desfăşoară exclusiv online.

Art. 10. - Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Ilfov va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii.

Art. 11. - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti- Ilfov asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

Art. 12. - Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Municipiului Bucureşti de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov şi a Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov şi, spre informare, la Institutul National de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală de Asistenţă Medicală, Medicină de Urgenţă şi Programe de Sănătate Publică, Inspectoratului General al Poliţiei al Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Art. 13. - Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-COV 2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Municipiului Bucureşti de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

Art. 14.Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 18.03.2021, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 01.04.2021 ora 22,00, măsurile stabilite in aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 19.03.2021 ora 15,00 la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

Art. 15. - Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Cificial al României, Partea I.

SECRETAR DE STAT,
SEF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ
Dr. RAED ARAFAT

Sursa: Instituția Prefectului Județul Ilfov