Pentru ca educația să continue...

Postat la data de: 2020-11-11 22:07:30

Pentru ca educația să continue în condiții cât mai bune în anul școlar 2020-2021, în unitățilede învățământ  din  județ,  Inspectoratul  Școlar  Județean  Ilfov  a  efectuat,în  baza  programelor guvernamentale de sprijin financiar,  achizițiide dispozitive electronice pentru elevi precum și achiziții de măști de protecțiepentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2 în mediul școlar și asigurarea unui climat sanitar propice desfășurării activității, în funcție de scenariile adoptate de unitățile de învățământ.

Astfel,  prin  HG  370/2020, privind  aprobarea  Programului  național "Școala  de  acasă", Inspectoratul Școlar Județean Ilfovadistribuitdeja în scoli,în vederea facilitării activităților didactice  la  distanță  pentru  elevii  din  medii  defavorizate,3368 de tabletecu  conexiune  la internet.

Prin  HG  756/2020,privind  aprobarea  Programului  național "Educația în siguranță"au  fost achiziționate si distribuite școlilor 500.000 de măști, urmând ca,tot în cadrul acestui program, săse semneze contractul pentru încă 2528 tablete pentru elevi.

Așadar, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, pe baza creditelor necesare efectuării achizițiilorincluse  în  buget  de  MinisterulEducației  și  Cercetării,face  toate  demersurile,cu  respectareaprevederilor  legale  în  vigoare,pentru  desfășurarea  în  condiții  normale  și  în  siguranță  a activităților didacticeîn unitățile de învățământ din județul Ilfov.

MINISTERUL EDUCA?IEI ?I CERCET?RII

CABINET MINISTRU

ORDIN
pentru suspendarea activită?ilor care presupun prezen?a fizică a pre?co1arilor ?i elevilor in unită?ile de invă?ărnânt preuniversitar

Având in vedere:

prevederile OUG nr. 192/05.11.2020 pentm modificarea ?i completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COV1D-19, precum ?i pentru modificarea literei a) a art.7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activită?ii de telemuncă,

  • Hotărârea Comitetului Na?ional pentru Situa?ii de Urgen?ă nr. 53 din 08.11.2020;
  • art. 9 alin. (4) lit. c) din Regulamentul-cadru de organizare ?i func?ionare a unită?ilor de Invă?ământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEC nr. 5.447/2020;
  • Ordinul MEC nr. 5.545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfă?urarea activită?ilor didactice prixt intermediul tehnologiei ?i al internetului, precum ?i pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea ?i func?ionarea Ministerului Educa?iei ?i Cercetării, cu modificările ulterioare,

ministrul educa?iei ?i cercetării
emite prezentul ordin

Art. 1
începând cu data de 09.11.2020 se suspendă, pentru o perioadă de 30 de zile activitătile didactice care impun prezen?a fizică in unită?ile de invă?ământ pre?colar, primar, gimnazial, liceal ?i postliceal a pre?colarilor ?i elevilor.

Art. 2
(1) Activită?ile didactice pentru unită?ile prevăzute la art. 1 vor fi desfă?urate in sistem on-line, conform Metodologiei-cadru privind desfă?urarea activită?ilor didactice prin intermediul tehnologiei ?i al intemetului, precum ?i pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educa?iei ?i cercetării nr. 5.545/2020.

(2) in cazul in care activită?ile nu pot fi desfă?urate conform prevederilor alin. (1), inspectoratele ?colare jude?ene/inspectoratul ?colar al municipiului Bucure?ti ?i unită?ile de Invă?ământ preuniversitar au obliga?ia să asigure resursele educa?ionale pentru elevii care nu au acces Ia tehnologie informa?ională ?i internet.

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Ilfov